አስተዳደራዊ መዋቅር (አደረጃጀት)

ሀገረስብከቱበሊቀጳጳስየሚመራሲሆንከዚህቀጥሎያሉትካላትይኖሩታል
1.    ሊቀጳጳስ ፡-ጠቅላላየሀገረስብከቱንአስተዳደርበኃላፊነትይመራል፤በሀገረስብከቱሥርለሚገኙካህናትናምዕመናንአባታዊቡራኬይሰጣል፤የቤተክርስቲያኒቱእምነትእንዲስፋፋየተቻለውንሁሉያደርጋል    

2.    ሥራአስኪያጅ
ሊቀጳጳሱበሌሉበትጊዜአስተዳደርጉባኤውንይመራል፣የቅዱስሲኖዶስመመሪያዎችንለሚመለከታቸውያስተላልፋል፣ የጽ/ቤቱንሥራይመራል፣ ያስተባብራል፣በሀገረስብከቱሲፈቀድሠራተኛይቀጥራል፣የሀገረስብከቱንየመጻጻፍሥራዎችይሠራል፣ጽ/ቤቱንወክሎከልዩልዩአካላትጋርይጻጻፋል፣ የሀገረስብከቱንዕቅድከየመምሪያዎችጋርበመሆንያዘጋጃል፣አፈጻጸሙንምይከታተላል፣የሲሦ፣መንፈቀዓመትእናየዓመትሪፖርትያቀርባል፣

3.    የስብከተወንጌልእናሐዋርያዊአገልግሎትመምሪያ  
ስብከተወንጌልንማስፋፋት፣መምህራንንማሠልጠን፣መምህራንንመመደብ፣የማስተማርያመሣርያዎችንማዘጋጀት፣ሐዋርያዊጉዞዎችንማዘጋጀት፣ጉባኤያትንማቀናጀትእንዲሁምመቀራረቢያመንገዶችእያዘጋጀወደእናትቤተክርስቲያንየሚመጡበትንመንገድማመቻቸት፤ዋናዋናተግባራቱናቸው፡፡
4.    የሰንበትትምህርትቤትመምሪያ
 ሰንበት ት/ቤቶችንማደራጀት፣የተደራጁትንበሕገቤተክርስቲያንመምራት፣ለወጣቶችመንፈሳዊሕይወትመጎልበትየሚረዱልዩልዩተግባራትንማከናወን፣ወጣቶችየሚዘምሩትንመዝሙርወጥነትእንዲኖረውማድረግ፣ወጣቶችየቤተክርስቲያንንየአብነትትምህርትተምረውወደክህነትእንዲቀርቡማድረግ፣እንዲሁለሕጻናትየሚሆኑፕሮግራሞችንማዘጋጀት፤የመማርያመሣርያዎችንማዘጋጀት፣ ሕፃናትሃይማኖታቸውንእንዲማሩ፤የሀገራቸውንቋንቋ፣ባሕልአውቀውእንዲያድጉሁኔታዎችንማመቻቸት፤እናቶችበቤተክርስቲያንአገልግሎትተገቢውንእንዲፈጽሙሁኔታዎችንማመቻቸትዋናዋናተግባራቱናቸው
5.    የፋይናንስእናበጀትመምሪያ
የገንዘብአገባብአወጣጥንእናመከታተል፤ የአብያተክርስቲያናትንመዋጮመሰብሰብ፣የገቢመንገዶችንመተለም፤  የተለያዩክፍያዎችንበሒሳብበህጉመሠረትመፈጸምናማከናወንዋናዋናተግባራቱናቸው      
6.    ቅርሳቅርስመምሪያ
ዐውደርእይማዘጋጀት፣ቋሚዐውደርእይመክፈት፣ጎብኝዎችኢትዮጵያንእናቤተክርስቲያንንእንዲጎበኙማበረታታትእናመንገድማመቻቸት፣ የየአብያተክርስቲያናቱታሪክእናቅርስእንዲመዘገብእናእንዲጠበቅማድረግ፤ዓመታዊበዓላትን፣ፌስቲቫሎችን ፣እናሌሎችባሕላዊዝግጅቶችንማዘጋጀት
7.    የሕግመምሪያ  ቤተክርስቲያንንበተመለከተለሚነሡየሕግጉዳዮችአስፈላጊውንማከናወን፤ ቤተክርስቲያንበሕግመብቷእንዲጠበቅማድረግ፣ የቤተክርስቲያንደንቦችእናሕጎችንከሀገሪቱሕጎችጋርማጣጣም
8.    ቁጥጥርመምሪያ፡-  ይህክፍልከተለያየአቅጣጫየተሰበሰበገንዘብናልዩልዩየሀገረስብከቱንብረትበአግባቡተመዝግቦበትክክልገቢናወጪመሆኑንየሚከታተልክፍልነው፡፡
9.    ገንዘብቤት፡- ይህክፍልከልዩልዩገቢዎችየተገኘውንገንዘብከሒሳብክፍልበሚሰጠውሰነድመሠረትአገናዝቦገንዘቡንባንክየሚያስገባእንዲሁምየሰራተኛደሞወዝናልዩልዩወጪችበሚመለከታቸውአካላትሲፈቀድከባንክገንዘብአውጥቶየሚከፍልነው፡፡
10.    ምግባረሠናይመምሪያ፡-ይህክፍልየተለያዩበጎአድራጊግለሰዎችንናድርጅቶችንኢያስተባበረችግረኞችንየሚረዳክፍልነው፡፡
11.    ንብረትክፍል፡- ይህክፍልበስጦታየሚገኘውንናበፊትየነበረውንንብረትየሚጠብቅ፣ ለወደፊትምየገንዘብምንጭየሚገኝበትንመንገድበሰፊውየሚያጠናናየተገኘውንምንብረትበአግባቡየሚጠብቅናየሚቆጣጠርክፍልነው፡፡
12.    የካህናትአስተዳደርመምሪያ፡- ይህክፍልክህነትነክያላቸውንጉዳዮችየሚመለከትናአገልግሎትየሚሰጥሲሆንታላላቅበዓላትእናየመሳሰሉትንጊዜውንጠብቆፕሮግራምበማውጣትካህናቱንየሚመራክፍልነው፡፡
13.    የሰበካጉበኤመምሪያ፡-ይህክፍልበቃለዓዋዲውመሠረትበጥቢያበተክርስቲያንሰበካጉባኤእንዲቋቋምናእንዲጠናከርከሚመለከታቸውአካላትጋርበመሆንየሚሠራክፍልነው፡፡
14.    ሪከርድናማህደርክፍል፡-ይህክፍልገቢናወጭደብዳቤዎችንእንዲሁምታሪካዊየሆኑሰነዶችንበጥንቃቄየሚይዝክፍልነው፡፡
15.    ጠቅላላአገልግሎትክፍል፡-
16.    የወረዳቤተክህነት፡- በሊቃነካህናትመሪነትየሚመራሲሆንዓላማቸውምበአንድየቅርብአካባቢያለውንአገልግሎትየሚያስተባብሩየሚመሩናቸው፡፡